Vi-Quaron

Description:

level 11 female giant warmain
3 giant
6 warmain
2 giant paragon

Bio:

Closely allied with Rex

Vi-Quaron

Tears of Celeris drakemaw